Antet solicitant                                                                                                           Anexa nr. 1a
Nr.............din..............
 
Către,
Ministerul Apărării Naționale,
Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare
 
CERERE
pentru eliberarea unei autorizații pentru punere pe piață a
dispozitivelor medicale / materialelor și echipamentelor de protecție
 
Persoana juridica: ........................., cu sediul social in ........................... si puncte de lucru in ............, tel. .............., fax ................, CUI ................., Numarul de inregistrare la registrul comertului .........................., cont IBAN ..................., reprezentata prin ................................, e-mail ....................., avand funcția de .............................., în temeiul ordonanței de urgență nr. 70, din 14 Mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, vă solicit eliberarea autorizației pentru punerea pe piaţă în România până în data de 30.09.2020 pentru: 
|_| dispozitive medicale;
|_| materiale și echipamente de protecție;
Date despre produs:
Tipul de produs
Denumirea comercială a produsului
Denumirea completă a produsului
Domeniul de întrebuințare
Persoana de contact din cadrul firmei este: ........................................................................ .
Anexez urmatoarele documente:
1. copie a certificatului de inregistrare sau alt inscris oficial/act normativ care sa ateste infiintarea unitatii solicitante;
2. copie a certificatului din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii;
3. documente privind capabilitatea de depozitare dispozitive medicale:
4. autorizatie sanitara de functionare sau proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare emise de directiile judetene de sanatate publica, respectiv de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti sau autorizatie de mediu, dupa caz;
5. act doveditor/declarație pe proprie răspundere că agentul economic respectă prevederile standardelor specifice fiecărei categorii de produs de resortul prevenirii și combaterii COVID-19 care urmează a fi autorizat;
6. act doveditor că agentul economic are în obiectul de activitate, activități specifice solicitării formulate sau declarație pe proprie răspundere că își poate adapta tehnologiile de fabricație la obiectul de activitate pentru care solicită autorizație;
7. documentația tehnică a produsului menționat la pct. 7.1. din procedură. 
Antet solicitant                                                                                                                                                                            Anexa nr. 1b
Nr..............din................
 
Către,
Ministerul Apărării Naționale,
Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare
 
CERERE
pentru eliberarea unei autorizații pentru punere pe piață a
dezinfectanților pentru spații publice
 
 
Persoana juridica: ........................., cu sediul social in ........................... si puncte de lucru in ............, tel. .............., fax ................, CUI ................., Numarul de inregistrare la registrul comertului .........................., cont IBAN ..................., reprezentata prin ................................, e-mail ....................., avand funcția de .............................., în temeiul ordonanței de urgență nr. 70 din 14 mai 2020, în calitate de producător vă solicit eliberarea autorizatiei pentru punerea pe piaţă în România pâna în data de 30.09.2020 a produsului:
 (denumirea comercială) …………………………………………………………
Destinaţia utilizării produsului:
Grupa principală*: …………..… Tipul de produs*: ………………………….......
Domeniul de utilizare ………………………………………………………..……….………………………………………………………..……………………………………….................
………………………………………………………..……………………….........
………………………………………………………..………………………….....
Categorii de utilizatori: industriali, profesionali, populaţie 
*) În conformitate cu Anexa nr.2 la HG nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide

Producător:
Numele şi adresa completă, tel., fax şi e-mail
…………………………………………………………………………………
La prezenta cerere anexez dosarul tehnic cu documentaţia produsului conform art. 4 alin. (1) al  din Ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.
Data                                                                                   Semnătura şi ştampila
____________________________
 
[1] - autorizarea are caracter temporar, este valabilă până în data de 30.09.2020 și nu garantează calitatea produsului conform standardelor de autorizare ale autorităților competente aplicate în afara stării de urgență;
    - prezenta autorizare nu atrage răspunderea instituției emitente în relația cu terții.
 
 
 
Top