Ministerul Apărării Naționale
  smap.mapn.ro
  https://directiamedicala.mapn.ro
  www.dpa.ro
  https://www.sto.nato.int
  https://www.eda.europa.eu

  www.acttm.ro
  www.mta.ro
  https://erris.gov.ro/UNITATEA-MILITARA-02433-BUCUREȘTI

 
  
                                                            MODEL CERERE AUTORIZARE
 
  
 
Antet solicitant                                                                                                           Anexa nr. 1a
Nr........din........
 
Către,
Ministerul Apărării Naționale,
Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare
 
CERERE
 
pentru eliberarea unei autorizații de funcționare pentru activități în domeniul
dispozitivelor medicale / materialor și echipamentelor de protecție
 
Persoana juridica: ........................., cu sediul social in ........................... si puncte de lucru in ............, tel. .............., fax ................, CUI ................., Numarul de inregistrare la registrul comertului .........................., cont IBAN ..................., reprezentata prin ................................, e-mail ....................., avand funcția de .............................., în temeiul ordonanței militare nr. 4, privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid-19, publicată în Monitorul oficial nr. 257 partea I din 29.03.2020, vă solicit eliberarea autorizatiei de funcționare pe perioada stării de urgență pentru activitatile de:
|_| producție dispozitive medicale;
|_| producție materiale și echipamente de protecție;
 

 
Date despre produs:
Tipul de produs
Denumirea comercială a produsului
Denumirea completă a produsului
Domeniul de întrebuințare
Persoana de contact din cadrul firmei este: ........................................................................ .
Anexez urmatoarele documente:
1. copie a certificatului de inregistrare sau alt inscris oficial/act normativ care sa ateste infiintarea unitatii solicitante;
2. copie a certificatului din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii;
3. documente privind capabilitatea de depozitare dispozitive medicale;
4. autorizatie sanitara de functionare sau proces-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare emise de directiile judetene de sanatate publica, respectiv de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti sau autorizatie de mediu, dupa caz, sau Declarație pe propria răspundere că societatea îndeplinește conditiile igienico-sanitare de fabricare și depozitare a produselor pentru care se solicită autorizare.
5. act doveditor/declarație pe proprie răspundere că agentul economic respectă prevederile standardelor specifice fiecărei categorii de produs de resortul prevenirii și combaterii COVID-19 care urmează a fi autorizat;
6. act doveditor că agentul economic are în obiectul de activitate, activități specifice solicitării formulate sau declarație pe proprie răspundere că își poate adapta tehnologiile de fabricație la obiectul de activitate pentru care solicită autorizație;
7. documentația tehnică a produsului menționat la pct. 7.1. din procedură.
 
Data ................                                                                        Semnatura si stampila ...........
 
Antet solicitant                                                                                                           Anexa nr. 1b
Nr........din........
 
Către,
Ministerul Apărării Naționale,
Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare
 
CERERE
 
Persoana juridica: ........................., cu sediul social in ........................... si puncte de lucru in ............, tel. .............., fax ................, CUI ................., Numarul de inregistrare la registrul comertului .........................., cont IBAN ..................., reprezentata prin ................................, e-mail ....................., avand funcția de .............................., în temeiul ordonanței militare nr. 4, privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid-19, publicată în Monitorul oficial nr. 257 partea I din 29.03.2020, vă solicit eliberarea autorizatiei pentru punerea pe piaţă în România pe perioada stării de urgență în calitate de producător, reprezentant al producătorului, a produsului biocid:
 (denumirea comercială) ……………………………………………………….........................…
 
Grupa principală*: …………..… Tipul de produs*: …………………….......……........
Domeniul de utilizare ………………………………………………………..……….………………………………………………………..……………………………………….................................
Categorii de utilizatori: industriali, profesionali, populaţie
*) În conformitate cu Anexa nr.2 la HG nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide
Destinaţia utilizării produsului biocid:
                       
Numele şi adresa completă (inclusiv ţara, tel., fax şi e-mail)
…………………………………………………………………….……………..………
Producător:
 
Numele şi adresa completă (inclusiv tel., fax şi e-mail)
…………………………………………………………………......………...................………
Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului ………………….....................……………………
Numele şi adresa completă (inclusiv tel., fax şi e-mail)a persoanei de contact din firmă
……………………………………………………………………..……………………….……
……………………………………………………………………..………………….……

La prezenta cerere anexez dosarul tehnic cu documentaţia produsului biocid conform art. 4 alin. (1) al  din Ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.
 
Data                                                                                   Semnătura şi ştampila

 
Top